Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017  
 


Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του Τμήματος είναι δυνατόν να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε εταιρείες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως τράπεζες, ερευνητικά ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φοιτητές τουλάχιστον του τρίτου έτους σπουδών.

Επιπλέον θα πρέπει οι τριτοετείς φοιτητές να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 16 μαθήματα και οι τεταρτοετείς φοιτητές σε τουλάχιστον 18 μαθήματα. Οι φοιτητές απασχολούνται για χρονικό διάστημα τριών μηνών, κατ’ελάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών είναι ο Επίκουρος Καθηγητής, Κωνσταντίνου Παναγιώτης. 

Υπεύθυνος διαχείρισης της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ΔΕΟΣ στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι ο κ. Ρούσσος Αντώνης, Ελπίδος 13, 5ος Όροφος, 210-8203 825, roussos@aueb.gr (Ώρες Γραφείου 11:00 – 13:00)

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής, το οποίο δεν προσμετράται στον βαθμό Πτυχίου.

Η Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, με την συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Για περισσότερες πληροφορίες: http://internship.aueb.gr/faq.php

 

 

 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

19/10/10-11:34
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης