Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017  
 


Ξένες γλώσσες

Η γνώση ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη για τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών και τη σταδιοδρομία των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών δεν οργανώνεται από κάθε Τμήμα χωριστά αλλά από το Πανεπιστήμιο για όλους τους σπουδαστές του.

Για το Τμήμα μας ισχύει ότι:

1. Τα μαθήματα  

Αγγλικά Ι / Γαλλικά Ι / Γερμανικά Ι 

Αγγλικά ΙΙ/ Γαλλικά ΙΙ / Γερμανικά ΙΙ

Αγγλικά ΙΙΙ/ Γαλλικά ΙΙΙ / Γερμανικά ΙΙΙ

Αγγλικά IV / Γαλλικά  IV/ Γερμανικά IV

θα είναι υποχρεωτικά για όλους , δεν θα  υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου και δεν  θα βαθμολογούνται (θα μπαίνει η ένδειξη πέρασε/δεν πέρασε).

Οι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου First Certificate ή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή ισότιμων , απαλλάσσονται από τα μαθήματα Αγγλικά Ι/ Αγγλικά ΙΙ,  Γαλλικά Ι / Γαλλικά ΙΙ, Γερμανικά Ι / Γερμανικά ΙΙ.

Οι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου Proficiency ή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ή ισότιμων , απαλλάσσονται από τα μαθήματα Αγγλικά Ι/ Αγγλικά ΙΙ,  Γαλλικά Ι / Γαλλικά ΙΙ, Γερμανικά Ι / Γερμανικά ΙΙ, Αγγλικά ΙΙΙ / Αγγλικά IV,   Γαλλικά IIΙ / Γαλλικά IV, Γερμανικά IIΙ / Γερμανικά IV.

 

2. Τα μαθήματα   

Αγγλικά V / Γαλλικά V / Γερμανικά V

Αγγλικά VI / Γαλλικά VI / Γερμανικά VI

θα είναι επιλογής , πέραν των 32 μαθημάτων, θα βαθμολογούνται στην κλίμακα του   δέκα (10 ) και θα υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου.

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν τα μαθήματα αυτά, δεν δικαιούνται απαλλαγή,  ανεξαρτήτως πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Το νέο πλαίσιο  διδασκαλίας μαθημάτων ξένων γλωσσών  θα ισχύσει για τους νεοεισαγόμενους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010.  Για τους παλαιότερους φοιτητές ισχύει το παλαιό σύστημα απαλλαγής από τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών  (π.χ απαλλαγή με Lower ή Proficiency και τα αντίστοιχα πτυχία για τα μαθήματα Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας)

2. Οι παλαιοί φοιτητές που οφείλουν τα μαθήματα Αγγλικά VΙΙ, Γαλλικά VΙΙ, ΓερμανικάVΙΙ,  Αγγλικά VΙΙΙ , Γαλλικά VΙΙΙ και Γερμανικά VΙΙΙ  απαλλάσσονται  από την εξέτασή τους.

3. Οι παλαιοί φοιτητές που οφείλουν τα μαθήματα  Αγγλικά/ Γαλλικά/ Γερμανικά Ι, Αγγλικα / Γαλλικα / Γερμανικά ΙΙ, Aγγλικά /Γαλλικά /Γερμανικά III, Αγγλικά /Γαλλικά/Γερμανικά ΙV, Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά V και Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά VI θα πρέπει να περάσουν αντίστοιχα τα νέα μαθήματα που διδάσκονται.


10/11/09-21:01
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης