Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017  
 


Διαλέξεις

Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται κυρίως με διαλέξεις, κατά τις οποίες οι διδάσκοντες αναλύουν τη διδακτέα ύλη, όπως περιγράφεται στον κανονισμό σπουδών και καλύπτεται από τη σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Στην πρώτη διάλεξη διανέμεται περιγραφή της διδακτέας ύλης και των σχετικών βοηθημάτων. Τα βοηθήματα, που πρέπει πάντοτε να είναι περισσότερα του ενός, ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση του μαθήματος, γενικά όμως περιλαμβάνουν κυρίως εγχειρίδια στο πρώτο και δεύτερο έτος, ενώ από το τρίτο και κυρίως στο τέταρτο έτος στα βοηθήματα συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και επιστημονικά άρθρα. Σε κάθε διάλεξη ο διδάσκων είναι σκόπιμο να διανέμει στους σπουδαστές περίληψη με τα κύρια σημεία που αναπτύχθηκαν στην διάλεξη.

Παρόλο που η παρακολούθηση των διαλέξεων δεν είναι υποχρεωτική από το νόμο, το Τμήμα θεωρεί ότι οι σπουδαστές οφείλουν να παρακολουθούν όλες τις διαλέξεις σε όλα τα μαθήματα. Είναι γνωστό ότι η επιστημονική κατάρτιση δεν επιτυγχάνεται με απλή μελέτη και αποστήθιση κειμένων. Συνιστάται επομένως στους σπουδαστές να μην απουσιάζουν από τις διαλέξεις.

10/11/09-21:29
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης