Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017  
 


Συζητήσεις κατά Ομάδες (tutorials)

Σε ορισμένα βασικά μαθήματα  οικονομικής θεωρίας, όπως τα μαθήματα «Αρχές Οικονομικής Επιστήμης Ι», «Αρχές Οικονομικής  Επιστήμης ΙΙ», «Μικροοικονομική» και «Μακροοικονομική»,  η διδασκαλία συμπληρώνεται  με ειδικές συζητήσεις κατά ομάδες σπουδαστών.

Η συμμετοχή στις  ειδικές συζητήσεις  κατά ομάδες είναι προαιρετική  και όσοι σπουδαστές επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτές αντί των φροντιστηρίων, θα πρέπει να το δηλώσουν από την αρχή του εξαμήνου. Για τις εργασίες αυτές, ο διδάσκων προπαρασκευάζει και διανέμει έγκαιρα στους σπουδαστές μια σειρά από ερωτήσεις, πρακτικά θέματα και ασκήσεις, που οι σπουδαστές οφείλουν να επεξεργαστούν και να τα παραδώσουν έγκαιρα στον υπεύθυνο των συζητήσεων. Οι εργασίες διορθώνονται και επιστρέφονται με τις σχετικές παρατηρήσεις από το συντονιστή κάθε ομάδας στους σπουδαστές. Στη συνέχεια, σε ειδική συνάντηση της ομάδας, που καθορίζεται από το πρόγραμμα διδασκαλίας, ο υπεύθυνος των συζητήσεων διευθύνει συζήτηση και ανάλυση των αντικειμένων στα οποία αναφέρεται η εργασία. Ο υπεύθυνος των συζητήσεων παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις ορθές απαντήσεις στα συγκεκριμένα θέματα που περιλαμβάνονται στην εργασία.

Οι εργασίες και η συμμετοχή στις συζητήσεις βαθμολογούνται, και η βαθμολογία συμβάλλει στον τελικό βαθμό με ποσοστό 30% (15% για την εργασία και 15% για τη συμμετοχή στη συζήτηση). Οι βαθμοί αυτοί συνυπολογίζονται μόνο στην περίπτωση που ο βαθμός των τελικών εξετάσεων είναι προβιβάσιμος (5 και πάνω) και κατοχυρώνονται και για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους αλλά όχι πέραν αυτής. Εφόσον ο διδάσκων το επιτρέψει, δικαίωμα συμμετοχής  στις συζητήσεις  με αντίστοιχους όρους  βαθμολόγησης  έχουν και οι σπουδαστές  για τους οποίους  το μάθημα είναι οφειλόμενο από προηγούμενο έτος σπουδών.

Η έγκαιρη παράδοση των εργασιών και η συμμετοχή στις συζητήσεις είναι υποχρεωτική για όλους τους σπουδαστές εκτός εκείνων για τους οποίους το σχετικό μάθημα είναι οφειλόμενο από προηγούμενο έτος σπουδών. Εφόσον ο διδάσκων το επιτρέψει, δικαίωμα συμμετοχής στις συζητήσεις, με αντίστοιχους όρους βαθμολόγησης, έχουν και οι σπουδαστές για τους οποίους το μάθημα είναι οφειλόμενο από προηγούμενο έτος σπουδών. Σπουδαστές που δεν παραδίδουν έγκαιρα μία εργασία ή δεν συμμετέχουν σε μία συζήτηση βαθμολογούνται με μηδέν.

Για την καλύτερη αξιοποίηση του θεσμού των συζητήσεων συνιστάται στους σπουδαστές να συνεργάζονται και να συζητούν τα σχετικά θέματα κατά την προπαρασκευή και επεξεργασία των εργασιών τους. Απαγορεύεται όμως αυστηρά η αντιγραφή εργασιών άλλων σπουδαστών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αντιγραφή, οι δύο σπουδαστές, αυτός που αντέγραψε και αυτός του οποίου η εργασία αντιγράφηκε, παραπέμπονται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για την επιβολή σχετικών κυρώσεων.

10/11/09-21:30
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης