Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017  
 


Εξετάσεις Προόδου - Γραπτές Εργασίες

Σε όσα μαθήματα δεν υπάρχουν φροντιστήρια και ασκήσεις διεξάγεται γραπτή εξέταση προόδου, στο μέσον περίπου του εξαμήνου, ώστε να αφομοιώνεται καλύτερα η ύλη και να μην εξαρτάται η αξιολόγηση του σπουδαστή μόνο από την τελική εξέταση. Η συμμετοχή στις εξετάσεις προόδου δεν είναι υποχρεωτική. Εφόσον ο διδάσκων το κρίνει σκόπιμο, οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν αντί της γραπτής προόδου τη συγγραφή εργασίας, υποχρεούνται όμως να δηλώσουν την προτίμησή τους στον διδάσκοντα εντός της τασσόμενης από αυτόν προθεσμίας.

Η γραπτή πρόοδος και η εργασία βαθμολογούνται ισοδύναμα και ο βαθμός υπολογίζεται στην τελική βαθμολογία του μαθήματος με συντελεστή 30%. Σπουδαστές που δεν μετέχουν στη γραπτή πρόοδο ή δεν εκπονούν εργασία βαθμολογούνται με βάση μόνο την απόδοσή τους στις τελικές εξετάσεις. Οι βαθμοί γραπτών προόδων και εργασιών που παραδίδει ο σπουδαστής κατά τη φθινοπωρινή ή εαρινή περίοδο κατοχυρώνονται και για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους αλλά όχι πέραν αυτής.

10/11/09-21:34
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης