Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017  
 


Μαθήματα διδασκόμενα από πολλά μέλη Δ.Ε.Π.

Ορισμένα μαθήματα, που περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία μπορεί να διδαχθούν αποτελεσματικότερα από περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π., ανατίθενται από τη Γ.Σ. του Τμήματος σε ένα ή δύο μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία είναι υπεύθυνα για την οργάνωση του μαθήματος και την τελική αξιολόγηση των σπουδαστών. Οι υπεύθυνοι των μαθημάτων αυτών υποβάλλουν έγκαιρα για έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος περίγραμμα του μαθήματος και τα ονόματα των ατόμων που καλούνται να δώσουν τις διαλέξεις αυτές.

10/11/09-21:35
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης