Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017  
 


Πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων

Τα προγράμματα διδασκαλίας και εξετάσεων συντάσσονται από το Τμήμα με ευθύνη του Προέδρου και διαβιβάζονται στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου για την ένταξή τους στο συνολικό πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων του Πανεπιστημίου.

Κατά την κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας γίνεται προσπάθεια ορθολογικής κατανομής των μαθημάτων στην εβδομάδα και στις ημέρες διδασκαλίας. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι συνεχές και να μην παρατηρούνται αδικαιολόγητα κενά τα οποία διασπούν τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα υποχρεωτικά μαθήματα δίνονται κατά τις πρωινές ώρες, ενώ τα προαιρετικά μαθήματα μπορεί να δίνονται και κατά τις απογευματινές ώρες. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει τη μεταφορά των υποχρεωτικών μαθημάτων κατά τις απογευματινές ώρες. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν προτιμήσεις των μελών Δ.Ε.Π. για ορισμένες ώρες και ημέρες εφόσον βέβαια αυτό δεν παραβιάζει τους πιο πάνω κανόνες ορθολογικότητας, συνέπειας και συνέχειας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ίδιες αρχές διέπουν και την κατάρτιση του προγράμματος εξετάσεων.

Τα προγράμματα διδασκαλίας και εξετάσεων εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και υλοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος Δ.Ε.Π. αδυνατεί να δώσει μία διάλεξη ειδοποιεί έγκαιρα τη Γραμματεία του Τμήματος ώστε αυτή να εκδώσει σχετική ανακοίνωση και φροντίζει να αναπληρώσει τη διάλεξη. Όλες οι ανακοινώσεις για αλλαγές του προγράμματος διδασκαλίας (διαλέξεις, συζητήσεις, φροντιστήρια, κ.α.) γίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ο Πρόεδρος του Τμήματος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος διδασκαλίας.

Tα αποτελέσματα των εξετάσεων παραδίδονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. το συντομότερο δυνατό και πάντως πριν την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία των εξετάσεων, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη δήλωση των μαθημάτων από τους σπουδαστές και η διανομή των συγγραμμάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ο Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να δώσει μικρή παράταση των προθεσμιών αυτών.

10/11/09-21:38
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης