Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017  
 


Καθηγητές - Σύμβουλοι

Οι καθηγητές-σύμβουλοι είναι μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Αποστολή τους είναι να κατευθύνουν τους σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και τις δικές τους κλίσεις. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η εξεύρεση των ορθότερων κατά το δυνατόν επιλογών μαθημάτων σε σχέση με τις επιθυμητές εξειδικεύσεις και τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών. Παράλληλα, οι καθηγητές-σύμβουλοι είναι σε τακτική επαφή με τους σπουδαστές, για να ενημερώνονται και να βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την εκπαίδευσή τους. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού ορίζονται συνολικά τέσσερις καθηγητές-σύμβουλοι, ένας για κάθε έτος σπουδών.

10/11/09-21:42
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης